مسعود صلائی سابقه 6 سال ارتباط با مشتری در شرکت های شاتل،باسلام،سیگنال ادز و بلوبانک به عنوان کارشناس،کارشناس ارشد و مدیر را داشته است.